"ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562
 
-งานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand2018 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ คลองหลวง ปทุมธานี
-ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561
-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย" ประจำปี 2562
-มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 
-มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน(ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3 ประเภท
-มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 ลงทะเบียน
-บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม (กรกฎาคม 2561) ดาวน์โหลด
-บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561) ดาวน์โหลด
-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ปีงบประมาณ 2562
-ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "Cutting Edge Techology Resarch Topics" ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561
-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง"การวิจัยด้านความมั่นคง : Logistics อัจแริยะเพื่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
Security Research : Intelligent Logistics for EEC " ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
-ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2561
-ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)"
-บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
-การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2560
-ประกาศรับงบแผ่นดิน ปีงบ63
-ร่างแผนบูรณาการ 2563
-Concept Proposal แผนบูรณาการปี63
-Concept สรุปโครงการ
 
 
       
 
         

 

     
                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
       เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  
                           โทรศัพท์ 0-4535-2000-29 ต่อ 5141-3 ,5145  
                                   http://www.research.ubru.ac.th  
                                       Email : info.res@ubru.ac.th