"ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562
-ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)"
-บัญชีนวัตกรรมไทย 
-ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา
-ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ประจำปี 2561
-ขอเชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตรใบสมัคร
-ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus" ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560
-ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “Human Subject Protection Course” ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560
-ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และท่านผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุม ของงาน "มหกรรมงาน-วิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"
 
-การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2560
 
       - ประกาศผลอนุมัติเงินแผ่นดิน-2553
       - ประกาศผลอนุมัติเงินแผ่นดิน-2554
       - ประกาศผลอนุมัติเงินแผ่นดิน-2555
       - ประกาศผลอนุมัติเงินแผ่นดิน-2556
       - ประกาศผลอนุมัติเงินแผ่นดิน-2557
       - ประกาศผลอนุมัติเงินแผ่นดิน-2558
       - ประกาศผลอนุมัติเงินแผ่นดิน-2559
 
 
         

 

     
                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
       เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  
                           โทรศัพท์ 0-4535-2000-29 ต่อ 5141-3 ,5145  
                                   http://www.research.ubru.ac.th  
                                       Email : info.res@ubru.ac.th