Logo01

RDI17

  • ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยและการติดตามโครงการ 

          **แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

            **แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

          - rdi-01 หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการวิจัยจากหน่วยงานในชุมชน/ท้องถิ่น

         - rdi-02 แบบแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ

         - rdi-03 แบบขอขยายเวลาทำวิจัย

         - rdi-04 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

         - rdi-05 หนังสือรับรองรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

         - rdi-06 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

  • ขั้นตอนการเบิกเงินทุนวิจัย

          - สรุปเอกสารประกอบการเบิกเงินทุนสำหรับนักวิจัย 

        - rdi-07 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

          - rdi-08 สัญญาค้ำประกันการรับทุนอุดหนุนการวิจัย

          - rdi-09 สัญญาการยืมเงิน

         - rdi-10 ใบเบิกค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย

         - rdi-11 แบบใบสำคัญเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

         - rdi-12 แบบขอเปิดบัญชีโครงการวิจัย

         - rdi-13 แบบรับรองการดำเนินการวิจัย

        - rdi-14 รายงานสรุปความก้าวหน้าของโครงการ

        - rdi-15 รายงานสรุปการเงินโครงการวิจัย 

      - ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย

      - การพิมพ์รายงานการวิจัย

       - แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างสำหรับนักวิจัย 

      - แบบฟอร์มตอบแทนใช้สอย 

       - สรุปการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

RDI23

 

Link1
Link2Link3Link4Link5Link6Link7Link8